Lisens- og leveransevilkår Kuba Kjørebok

 

Avtaleforhold

Denne avtalen beskriver kundeforholdet mellom Kuba Norge AS (Kuba) og Kunden (Kunden). Avtalen er gyldig fra den er akseptert av Kunden og løper så lenge kundeforholdet varer, inkludert eventuelle opphold. Kundeforholdet starter når abonnementet starter.

Avtaleforholdet en varighet på 36 måneder fra Avtaletidspunktet (” Avtaleperioden”).

Kuba forbeholder seg retten til å endre produktet/tjenesten uten direkte varsel til Kunden. Oppdatert informasjon vil imidlertid til enhver tid være tilgjengelig på Leverandørens nettsider. Det er Kundens ansvar å holde seg kjent med leverandørens gjeldende betingelser.

Fornyelse

Abonnementet fornyes automatisk ved avtalte betalingsperiode.

Betalingsperiode

Kunden forhåndsbetaler for hver betalingsperiode, normalt for 12 måneder av gangen.  Avvik fra denne kan avtales, med en betalingsperiode på 3 eller 6 måneder. Det sendes faktura før hver fornyelse.

Dersom annet ikke er skriftlig avtalt forfaller faktura pr. 15 dager. 4.3. Ved betaling etter forfall svares morarenter etter lov om renter ved forsinket betaling av 17. desember 1976 nr. 100. 4.4. Kuba er berettiget til å kreve gebyr ved forsinket betaling. Ved ytterligerepurringer påløper i tillegg gebyrer i henhold til forskrifter til inkassoloven av 13.mai 1988 nr. 26.

Oppsigelse og retur av hardware (GPS-enhet)

Oppsigelse kan når som helst gjøres av Kunden selv på selskapets nettside (www.kuba.no) eller ved å kontakte oss pr epost eller telefon. Abonnementet stoppes da ved utgangen av avtalt og betalt abonnementsperiode. Det er Kundens eget ansvar å følge med på sitt abonnement. Kunden vil ha tilgang til tjenesten inntil abonnementsperiodens utløp. Informasjon om mine abonnement finnes i Kuba IK under Lisensinformasjon.

Dersom GPS-enheten ikke er kjøpt av Kunden men mottatt som gratis lån i abonnementsperioden, må GPS-enheten leveres tilbake senest 14 dager etter endt abonnementsperiode.

Dersom enheten ikke leveres tilbake vil Kunden bli fakturert NOK 1200,- for å dekke verdien av den tapte enheten. Kunden er økonomisk ansvarlig for enheten inntil den er returnert og mottatt av selskapet. Vi anbefaler derfor returforsendelse med sporing. Returforsendelse dekkes av Kunden selv.

Kunden kan ikke motregne med krav Kunden mener å ha mot Kuba med mindre kravet er skriftlig erkjent eller rettskraftig avgjort ved dom eller forlik.

følgeskader, herunder, men ikke begrenset til, tap av tid eller fortjeneste.

Det ansvar Kuba kan påføres etter gjeldende avtale og for øvrig etter norsk lov, er dekket av Kuba’ ansvarsforsikring. Kuba’ samlede ansvar.

for både person og eiendomsskade er under enhver omstendighet.

Priser og avgifter

Kunden betaler priser og avgifter i henhold til avtale. Evt. endringer i prisen skal varsles Kunden minimum 3 måneder i forveien. Prisen vil ble endret i forhold til gjeldende KPI.

Mislighold

Utelatt betaling på forfallstidspunktet på tilsendt faktura anses som mislighold. Betalingsfrist er angitt på fakturaen. Inkassoloven og lov om renter ved forsinket betaling vil bli lagt til grunn ved oppfølging av mislighold. Det sendes ut betalingspåminnelse og kravet oversendes inkasso ved manglende betaling. Ved mislighold vil Kundens tilgang til tjenesten bli stengt for videre bruk inntil betaling er mottatt.

Dersom betaling ikke er mottatt innen forfall, og heller ikke senest 14 dager etter at Kuba har gitt skriftlig påkrav, er Kuba berettiget til straks

  • å si opp Avtaleforholdet med umiddelbar virkning.
  • å kreve betaling for alle utestående ytelser.
  • å kreve erstatning for sitt tap i anledning betalingsmisligholdet.

Lagring av kundedata

Leverandøren lagrer all kundedata i 12 måneder fra utløpet av avtaletiden. Det kan foreligge administrasjonsgebyr for å åpne en stengt konto.

SIM-kort (dataforbindelse til GPS-enhet)

SIM-kortet leveres ferdig installert i Kuba sin hardware, og bruk i Europa er inkludert i abonnementsprisen. SIM-kortet skal kun brukes i Kuba sine produkter og skal ikke fjernes fra enheten under noen omstendigheter. Leverandøren forbeholder retten til å stenge tjenesten ved misbruk, og viderefakturere eventuelle påløpte kostnader i forbindelse med misbruk av SIM.

Adresseendring

Det er Kundens ansvar å sørge for at alle personalia som firmanavn, adresse og telefonnummer til enhver tid er oppdatert på Kundens profil på www.kuba.no.

Personopplysninger

Vi behandler alle våre kunders personopplysninger konfidensielt i henhold til personopplysningsloven. Vi lagrer og bruker disse opplysningene for at vi skal ivareta og administrere kundeforholdet herunder informere om produkter, tjenester og andre ytelser fra Leverandøren.

Andre selskap som er eid av Leverandøren samt nære samarbeidspartnere vil også kunne bruke opplysningene som grunnlag for å kontakte deg om produkter og tjenester i Norge. Kontaktformen omhandler enhver kommunikasjonsform overfor deg, herunder post, telefon, elektronisk kommunikasjon (SMS og epost osv.) for å informere om eller markedsføre vårt og andres produkttilbud.

Utlevering av opplysninger til utenforstående kan ikke skje uten ditt skriftlige samtykke, med mindre utleveringen er pålagt med hjemmel i lov eller er ledd i betalingsinnkreving, forsikringskrav, regnskapsbehandling, samt i nevnte tilfeller. Reservasjoner rettes til Kundeservice. Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg, og kan kreve å få disse rettet, jf. personopplysningsloven §§18, 27 og 28.

Ansvar

Leverandøren fraskriver seg ethvert ansvar for feil, mangler eller tilgjengelighet på hardware, software, gateway, telecom-tjenester, karttjeneste og web/sky-applikasjoner, og direkte og indirekte skader eller økonomisk tap, som følge av eventuelle feil og mangler. Det er Kundens ansvar å sette seg inn i produktets egenskaper og tilhørende offentlige lovverk og regler.

Tvister

Denne avtalen er underlagt norsk rett.