Kuba HMS

iphone6_HMS2

Kuba HMS er hovedmodulen i Kuba IK.  Denne modulen gjør jobben med lovpålagte aktiviteter og rutiner i din virksomhet enklere. Alle funksjoner er tilgjengelig på PC/Mac eller via nettbrett og mobiltelefon der man kan registrere og gjennomføre:

– Aktiviteter (årshjul/handlingsplan)
– Online sjekklister som vernerunde, brannrunde osv.
– Avvik
– Risikoanalyse med tiltak
– Forbruk
– Kjøretøy
– M.M

Kuba HMS kan leveres separat eller integrert med andre moduler i Kuba IK. Likeledes kan man få tildelt ulike håndbokstrukturer som f.eks. ISO, Miljø, Leder, Profil, Kjede m.fl.


Skjermbilder fra Kuba-appen:


Kuba IK er konstruert for å gi våre kunder god styring og oversikt samt for å tilfredsstille myndighetenes krav til oppfølging av arbeid innen helse, miljø og sikkerhet (HMS). Kuba kan også brukes som et rent styringssystem innenfor internkontroll og kvalitetssikring.

Systemet kan tilpasses alle bransjer og inneholder artikler med henvisning og linker direkte til relevante lover og forskrifter.

Løsningen har funkjsoner for avviksbehandling, aktivitetsplanlegger og risikovurdering. Avviksmodulen melder avvik direkte til rett ansvarlig via SMS og/eller e-post. Med Kuba IK som styringssystem bygger bedriften opp sitt eget HMS-arkiv.

Kuba IK kan utvides med ulike håndbøker og moduler etter behov. Vi kan tilby håndbøker inne personal, kvalitet, IK mat/alkohol, IK Elektro, FDV m.fl.

Systemet innholder også en modul for registrering av forbruk av strøm, vann, elektrisitet samt drivstoff på kjøretøy. De registrerte målingene vil forenkle rapporteringen av forbruk for bedrifter som har ulike sertfiserings-ordninger som f.eks. “Miljøfyrtårnsertifisering”. Likeledes vil målingene kunne kunne benyttes til overvåking av tiltak som iverksettes for å redusere forbruk og dokumentere evt. besparelser for bedriften.

Produktet har fått en meget god mottakelse i markedet og er priset etter hvor mange ansatte det er i virksomheten. I tillegg betales det etter samme mønster en årlig service/lisensavgift for oppdatering og vedlikehold av lovtekst og programvare.

Internkontrollforskriften

Kuba - gjør jobben enklereForskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter

Formål: Gjennom krav om systematisk gjennomføring av tiltak, skal denne forskrift fremme et forbedringsarbeid i virksomhetene innen

  • – Arbeidsmiljø og sikkerhet
  • – Forebygging av helseskade eller miljøforstyrrelser fra produkter eller forbrukertjenester
  • – Vern av det ytre miljø mot forurensning og en bedre behandling av avfall slik at målene i helse-, miljø og sikkerhetslovgivningen oppnås

Internkontrollforskriften finner du på lovdata.


Kuba FDV og Brann

FDV er en vanlig forkortelse for forvaltning, drift og vedlikehold, ofte brukt i forbindelse med bygg og anlegg. FDV er også en samlebetegnelse for aktiviteter og kostnader (FDV-kostnader) gjennom objektets totale levetid, fra overtagelse etter nybygging til utrangering eller riving. Det betyr at eiere bør ha god kontroll over sine eiendomsobjekter.

Forvaltning omfatter administrative oppgaver som kjøp og salg av eiendommer, utleie av bygninger og lokaler, husleieadministrasjon, utarbeiding av forsikringsavtaler, økonomisk planlegging og styring, personaladministrasjon m.m.

Drift omfatter alle oppgaver og rutiner som er nødvendige for at bygninger og tekniske installasjoner skal fungere som planlagt. Dette omfatter bl.a. betjening av installasjoner, forsyning av vann, energi samt renhold og renovasjon.

Vedlikehold er arbeid som er nødvendig for å opprettholde kvaliteten på bygningen på fastsatt nivå, dvs. de tiltak som er nødvendige for å sikre at bygningen som helhet fungerer etter hensikten. Det er vanlig å skille mellom løpende og periodisk vedlikehold.

Kuba FDV inneholder blant annet følgende:

1. Vernerunder med tilpassede sjekklister
2. Avvikshåndtering
3. Registrering av diverse dokumentasjon
4. Oppgaveregistrering
5. Eget arkiv for hvert objekt for øvrig dokumentasjon

IK-Elektro

Elektriske anlegg er en del av internkontrollforskriften, og det kreves at bedrifter har et system for å ivareta sikkerheten på det elektriske anlegget. Tidligere kom en «elverkskontrollør» på besøk for å se på anlegget. Denne tiden er forbi.

Ansvaret for at kontrollen utføres, enten med interne eller eksterne ressurser, er lagt på eier/bruker av det elektriske anlegget. Da er det viktig å ha et system som forteller hvilke aktiviteter som skal gjøres til forskjellig tid. Kuba-kjeden har agenter med mange års kompetanse på revisjon av slike systemer ute hos kunder.

Det er viktig at slike systemer/rutiner er tilpasset bedriften som skal bruke disse. Vi utarbeider og implementerer en god og brukervennlig dokumentasjon som tilfredsstiller myndighetenes krav. Disse kan også gjennomføre den fysiske kontrollen på anlegget.