Visste du at den vanligste årsaken til fravær i arbeidslivet er muskel-og skjelettplager? Mye av dette kan forebygges med fokus på ergonomi. Dersom man klarer å forebygge fravær ved å investere i ergonomi på arbeidsplassen, sparer man sannsynligvis langt mer enn hva investeringen har kostet.

Hva er ergonomi?

Ergonomi handler enkelt sagt om hvordan man bruker kroppen i forhold til arbeidet man gjør. Ifølge arbeidstilsynet er ergonomi “Tilpasningen mellom arbeidsmiljø, teknikk og menneske». Uavhengig av om det er kontorarbeid, håndtverksarbeid, helsepersonell eller frisør. Å bruke kroppen så ergonomisk riktig som mulig, er viktig for å unngå skader og belastningsplager.

Hvorfor er ergonomi viktig?

Ergonomi påvirker enhver arbeidsplass. Dårlige ergonomiske forhold kan både føre til økt sykefravær, mindre lønnsomhet, nedsatt trivsel og dårligere arbeidsmiljø. Å jobbe med ergonomi er en del av bedriftens HMS-arbeid.  Ergonomi skal fremme god helse og skape et trygt arbeidsmiljø.

Den vanligste årsaken til fravær i arbeidslivet er muskel- og skjelettplager. Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager oppstår når arbeidet over tid fører til påkjenninger eller belastinger som er større enn kroppen tåler. Det viser viktigheten av å ha fokus på riktig ergonomi på arbeidsplassen. Dersom man klarer å forebygge fravær ved å investere i ergonomi på arbeidsplassen, sparer man sannsynligvis langt mer enn hva investeringen har kostet.

Lovpålagt

I Norge er alle bedrifter underlagt Arbeidsmiljøloven. I arbeidsmiljøloven §4-4(2) står det at det er arbeidsgivers ansvar å forebygge skader ved ergonomisk belastende arbeid. Men også arbeidstaker har et ansvar for å si ifra til leder eller verneombud, eventuelt avbryte arbeidet, dersom man har kjennskap til at arbeidet kan medføre skade, sykdom eller fare for liv og helse. Det betyr at ergonomi ikke bare er noe vi anbefaler å ha fokus på, men det er et lovpålagt krav for både arbeidsgiver og arbeidstaker.

Risikofaktorer

Hvilke ergonomiske risikofaktorer man har, avhenger av bransje og hvilket arbeid som utføres. Vi har både fysiske og psykiske risikofaktorer. Fysiske risikofaktorer kan være at arbeidet er tungt, ensformig, og har uheldige arbeidsstillinger. Det kan også være at arbeidet varer over lang tid. Flere enkeltoperasjoner som hver for seg ikke er tunge, kan til sammen, og over tid, føre til for høy belastning. Ulike belastninger må derfor sees i sammenheng. Også psykiske belastninger kan påvirke muskulaturen og dermed forsterke effekten av den fysiske belastningen. Det kan for eksempel være tidspress, krav til oppmerksomhet, konsentrasjon, presisjon og mellommenneskelige relasjoner.

Ergonomisk kartlegging og veiledning

Det er individuelle forskjeller når det kommer til hva man tåler av belastning. Hvilken belastning man har er også avhengig av hvilken bransje man jobber i og hva slags arbeid man utfører.

Ta gjerne kontakt med vår bedrifts-fysioterapeut på sigurd@kuba.no for ergonomisk kartlegging og veiledning på din arbeidsplass.