I følge arbeidsmiljøloven (§ 15-1) skal arbeidsgiver sørge for at arbeidstakerne bruker personlig verneutstyr når sikkerheten, helsen og velferden ikke kan vernes på annen måte. De ansatte skal i hovedsak være vernet ved hjelp av tilpassede arbeidsmetoder og tekniske installasjoner, men dersom det likevel er risiko for at arbeidstaker kan bli utsatt for farlige påvirkninger skal personlig verneutstyr brukes.

Eksempler på ulike typer verneutstyr:

 • Hørselvern
 • Vernebriller
 • Hjelm
 • Ansiktsvern
 • Vernehansker
 • Vernesko
 • Åndedrettsvern
 • Redningsvest
 • Fallsikringsutstyr
 • Vernetøy som smittefrakk, laboratorifrakk, arbeids-uniform.

Arbeidsgivers plikter

Når det gjelder personlig verneutstyr har arbeidsgiver noen plikter. Arbeidsgiver skal:

 • Vurdere om det arbeidet som skal utføres innebærer fare for de ansatte.
 • Stille personlig verneutstyr til rådighet.
 • Sørge for informasjon om og opplæring i nødvendige vernetiltak.
 • Sørge for opplæring i riktig bruk av personlig verneutstyr.
 • Sørge for, og kontrollere, at verneutstyret er i bruk.
 • Aldri tillate at det ikke brukes verneutstyr så lenge det er en risiko for skade.
 • Vurdere og velge type personlig verneutstyr i samråd med arbeidstakeren og eventuelt med verneombud eller bedriftshelsetjeneste.
 • Sørge for at det personlige verneutstyret som brukes på arbeidsplassen, til enhver tid gir et fullt forsvarlig vern mot farene som arbeidstakerne er utsatt for.

 

Krav til personlig verneutstyr

 • Hvis arbeidstakeren må bruke flere forskjellige typer verneutstyr samtidig, skal utstyret kunne kombineres uten at det forringer verne-effekten til hver enkelt del.
 • Det personlige verneutstyret skal ha norsk bruksanvisning, være CE-merket og det skal følge med en samsvarserklæring.
 • Utstyret skal passe eller kunne tilpasses arbeidstakeren
 • Utstyret skal være tilpasset de konkrete arbeidsforholdene

 

Bedriftens rutiner for bruk av personlig verneutstyr

Det er arbeidsgiver som har ansvar for at bedriften har rutiner for bruk av personlig verneutstyr. Når verneutstyret blir behandlet og brukt riktig er det mindre sannsynlig at effekten svekkes. Det er derfor viktig med god opplæring og tilgjengelig informasjon. De ansatte bør være godt nok opplært til at man kan gjennomføre enkelt vedlikehold av utstyret, mens det mer omfattende bør utføres av noen med spesiell kompetanse på området.
Rutiner kan også være det å ha klare retningslinjer på hvilket utstyr som er personlig, hva som kan brukes av flere, og hva som kun er til engangs bruk. Dersom utstyr brukes av flere personer, er det viktig med gode hygieniske prinsipper.

 

Praktiske råd for bruk av personlig verneutstyr

 • Valg av verneutstyr bør gjøres sammen med arbeidstaker, da det er de som skal bruke det. Eventuelt sammen med verneombud eller bedriftshelsetjeneste.
 • Inkluder bruk av personlig verneutstyr i den skriftlige instruksen for arbeidet.