ikon hjelm
HMS-system

I flere ulike lover er det regler om at produksjon, produkter og tjenester skal oppfylle ulike sikkerhets- og kvalitetsbetingelser. Det stilles også krav til lokaler, verneinnretninger og tilrettelegging av arbeidet for å sikre ytre miljø og gi trygghet for dem som gjør jobben.

Arbeidet starter ofte med en kartlegging av bedriften mht risiko. En vanlig samlebetegnelse for dette området er HMS – Helse, Miljø og Sikkerhet. Alle virksomheter skal dokumentere dette og det gjøres systematisk og enkelt via disse modulene i Kuba:

– Aktiviteter (årshjul/handlingsplan)
– Online sjekklister som vernerunde, brannrunde osv.
– Avvik (registrering og behandling)
– Risikoanalyse med tiltak

Det vi kaller Kuba Standard!

Dette sier loven:
Interkontrollforskriften

§ 5 Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav til dokumentasjon.

Internkontrollen skal dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Dokumentasjon som følger av krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel instrukser, tillatelser, kompetansebevis, sertifikater o.l. skal inngå.

Er dette noe for din bedrift?