ikon
Internkontroll

Internkontrollsystemet hjelper deg å sette fokus på de riktige og viktige tingene, samt sette krav til egen virksomhet og hvordan håndtere situasjoner når – eller før – de oppstår.

Internkontroll er benevnelsen på alt HMS-relatert arbeid i bedriften. En annen benevnelse som ofte blir brukt er systematisk HMS-arbeid. Det hele kan kanskje høres omfattende ut, men det er egentlig ganske enkelt. Det hjelper å tenke på internkontrollsystemet som en «huskeliste». Det er daglig leder som plikter å sørge for systematisk oppfølging av krav regelverket stiller til HMS i sin bedrift.

Dette sier loven:
Interkontrollforskriften

§ 5 Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav til dokumentasjon.

Internkontrollen skal dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Dokumentasjon som følger av krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel instrukser, tillatelser, kompetansebevis, sertifikater o.l. skal inngå.

Er dette noe for din bedrift?