Lisens- og leveransevilkår Kuba IK

Kuba IK er et web-basert system utviklet av Kuba Norge AS og som lisensieres til kunder som lisenstaker. Ved bekreftelse av denne lisensavtalen vil lisenstaker motta brukernavn og passord til løsningen.

Lisensavtalen inkluderer følgende:
• Fortløpende oppdatering av Kuba IK slik at løsningen til enhver tid tilfredsstiller kravene til slike systemer i internkontrollforskriften
• SMS-tjeneste ifølge tilbud
• Fri telefonsupport/-kundestøtte

Bruksrett
Ved inngåelse av lisensavtale har lisenstaker bruksrett til avtalte moduler, funksjoner og håndbøker i Kuba IK. Det er ulovlig å kopiere, selge eller på annen måte overføre hele eller deler av innholdet til tredje part.

Garanti og ansvarsområde
Kuba Norge AS er ansvarlig for å rette opp evt. feil i løsningen. Feil i dokumenter, artikler eller arkiv som har oppstått pga. feil bruk er ikke Kuba sitt ansvar, men Kuba vil kunne bistå med å rette opp feil også dersom de er oppstått pga. brukerfeil mot betaling til ordinære timesatser.

Kuba Norge AS eller forhandler av Kuba IK er ikke ansvarlig for tap av fortjeneste, avbrudd av forretning, tap av data eller andre følgeskader som måtte oppstå direkte eller indirekte på grunn av mangler eller feil i programmet. Data som registreres eller lastes opp i Kuba IK klones og lagres på en sikker måte hos kjente leverandører. Det tas back up av database hver natt, så ved alvorlige hendelser kan registreringer/opplastninger i databasen foretatt siste døgn kunne forsvinne. Kuba Norge AS eller forhandler av Kuba IK er ikke ansvarlige for tap av data ved slike hendelser og kunden må evt. selv registrere og/eller laste opp disse dataene på nytt.

Brudd på lisensbestemmelser
Dersom Kuba IK brukes i andre sammenheng enn hva programmet er lisensiert for, vil dette utgjøre et brudd på lisensbestemmelsene og lov om opphavsrett til åndsverk. Vi gjør oppmerksom på at slik ulovlig bruk vil kunne medføre rettslig forføyning og erstatningsansvar.

Varighet og oppsigelse
Lisensavtalen gjelder fra den dato den er inngått og for 3 år. Den fornyes automatisk etter dette med 1 år av gangen dersom den ikke skriftlig sies opp av en av partene innen tre måneder før avtalens utløp.

Betalingsbetingelser
Lisenstaker faktureres forskuddsvis for et år av gangen om ikke annet er avtalt. Kuba Norge AS forbeholder seg retten til å endre lisensprisene årlig i takt med endringer i konsumprisindeksen, første gang 12 mnd. etter avtaleinngåelse. Ved fakturering av ny periode kan lisenspriser økes ved økning av antall ansatte i perioden. Prisøkningen skal være %-vis tilsvarende økning av antall ansatte.