Lisensavtale Kuba Kjørebok

Avtaleforhold
Denne avtalen beskriver kundeforholdet mellom Kuba Norge AS (Kuba) og Kunden (Kunden). Avtalen er gyldig fra den er akseptert av Kunden og løper så lenge kundeforholdet varer. Kundeforholdet starter når abonnementet starter. Avtaleforholdet en varighet på 36 måneder fra Avtaletidspunktet (” Avtaleperioden”).

Kuba forbeholder seg retten til å endre produktet/tjenesten uten direkte varsel til Kunden. Kuba reviderer også sine lisensavtaler fortløpende i forhold til lovverket slik at innholdet kan bli endret i løpet Avtaleperioden. Dette påvirker dog ikke de økonomiske forhold og/eller Kubas forpliktelser overfor Kunden på avtaletidspunktet. Oppdatert informasjon vil imidlertid til enhver tid være tilgjengelig på Kubas nettsider.

 

Bruksrett
Ved inngåelse av lisensavtale har avtalepartner bruksrett til avtalte moduler og funksjoner og i Kuba Kjørebok.  Det er ulovlig å kopiere, selge eller på annen måte overføre hele eller deler av innholdet til tredje part.

 

Lisensavtalen inkluderer følgende:

  • Fortløpende oppdatering av Kuba Kjørebok
  • Fri telefonsupport/kundestøtte


SIM-kort (dataforbindelse til GPS-enhet)
SIM-kortet leveres ferdig installert i Kuba sin hardware, og bruk i Europa er inkludert i abonnementsprisen. SIM-kortet skal kun brukes i Kuba sine produkter og skal ikke fjernes fra enheten under noen omstendigheter. Kuba forbeholder seg retten til å stenge tjenesten ved misbruk, og viderefakturere eventuelle påløpte kostnader i forbindelse med misbruk av SIM.


Garanti og ansvarsområde

Kuba fraskriver seg ethvert ansvar for feil, mangler eller tilgjengelighet på hardware, software, gateway, telecom-tjenester, karttjeneste og web/sky-applikasjon som følge av eventuelle feil og mangler. Kuba er ikke økonomisk ansvarlig for tap av fortjeneste, avbrudd av forretning, tap av data eller andre følgeskader som måtte oppstå direkte eller indirekte på grunn av mangler eller feil i programmet eller fra andre leverandører. Kuba vil dog sørge for kontinuerlig backup av løsningen.

Det er Kundens ansvar å sette seg inn i produktets egenskaper og tilhørende offentlige lovverk og regler. Kunden kan ikke motregne med krav Kunden mener å ha mot Kuba med mindre kravet er skriftlig erkjent eller rettskraftig avgjort ved dom eller forlik.

Kuba er ansvarlig for å rette opp evt. feil i løsningen. Feil i dokumenter eller arkiv som har oppstått pga. feil bruk er ikke Kuba sitt ansvar, men Kuba vil kunne bistå med å rette opp feil også dersom de er oppstått pga. brukerfeil mot betaling til ordinære timesatser.


Personopplysninger
Kuba behandler alle sine kunders personopplysninger konfidensielt i henhold til personopplysningsloven. Kuba lagrer og bruker disse opplysningene for at Kuba skal ivareta og administrere kundeforholdet herunder informere om produkter, tjenester og andre ytelser fra Kuba.

Andre selskap som er eid av Kuba samt nære samarbeidspartnere vil også kunne bruke opplysningene som grunnlag for å kontakte deg om produkter og tjenester i Norge. Kontaktformen omhandler enhver kommunikasjonsform overfor deg, herunder post, telefon, elektronisk kommunikasjon (SMS og epost osv.) for å informere om eller markedsføre vårt og andres produkttilbud.

Utlevering av opplysninger til utenforstående kan ikke skje uten Kundens skriftlige samtykke, med mindre utleveringen er pålagt med hjemmel i lov eller er ledd i betalingsinnkreving, forsikringskrav, regnskapsbehandling, samt i nevnte tilfeller. Reservasjoner rettes til Kuba. Kunden har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om Kunden, og kan kreve å få disse rettet, jf. Personopplysningsloven §§18, 27 og 28.

Kuba anbefaler Kunden å inngå en databehandleravtale med Kuba, som fortløpende vil tilpasses personvernlovgivning (GDPR).

 

Priser og avgifter
Kunden betaler priser og avgifter i henhold til avtale. Kuba forbeholder seg retten til å endre lisensprisene årlig i takt med endringer i konsumprisindeksen (KPI), første gang 12 mnd. etter avtaleinngåelse. Evt. endringer i prisen skal varsles Kunden minimum 3 måneder i forveien.


Betalingsbetingelser
Kunden forhåndsbetaler for hver betalingsperiode, normalt for 12 måneder av gangen.  Avvik fra denne kan avtales nærmere ved behov. Dersom annet ikke er skriftlig avtalt forfaller faktura pr. 10 dager.

 

Mislighold
Utelatt betaling på forfallstidspunktet på tilsendt faktura anses som mislighold. Betalingsfrist er angitt på fakturaen. Inkassoloven og lov om renter ved forsinket betaling vil bli lagt til grunn ved oppfølging av mislighold. Ved mislighold vil Kundens tilgang til tjenesten kunne bli stengt for videre bruk inntil betaling er mottatt.

Dersom betaling ikke er mottatt innen forfall, og heller ikke senest 14 dager etter at Kuba har gitt skriftlig påkrav, er Kuba berettiget til straks

  • å si opp Avtaleforholdet med umiddelbar virkning.
  • å kreve betaling for alle utestående ytelser.
  • å kreve erstatning for sitt tap i anledning betalingsmisligholdet.


Fornyelse/oppsigelse
Lisensavtalen gjelder for Avtaleperioden. Den fornyes automatisk etter dette med 12 mnd av gangen dersom den ikke skriftlig sies opp av en av partene innen tre måneder før avtalens utløp.  Abonnementet stoppes i så fall ved utgangen av avtalt Avtaleperiode.

Dersom GPS-enheten ikke er kjøpt av Kunden men mottatt som gratis lån i Avtaleperioden, må GPS-enheten leveres tilbake senest 14 dager etter endt Avtaleperiode.

Dersom enheten ikke leveres tilbake vil Kunden bli fakturert NOK 1200,- for å dekke verdien av den tapte enheten. Kunden er økonomisk ansvarlig for enheten inntil den er returnert og mottatt av selskapet. Returforsendelse dekkes av Kunden.


Tvister
Denne avtalen er underlagt norsk rett.