De aller fleste vet at det er en del krav innen helse, miljø og sikkerhet man skal forholde seg til i arbeidslivet. HMS arbeidet skal være en del av bedriftens hverdag, men i veldig mange bedrifter er det usikkerhet om både roller og oppgaver i dette arbeidet.

HMS-rutiner og -arbeid skal være en naturlig del av bedriftens hverdag og alle skal bidra til et godt og sikkert arbeidsmiljø. Ditt ansvar avhenger av hvilken rolle du har i bedriften.

Dette sier Arbeidstilsynet:

Arbeidsgivers plikter

Arbeidsgiver har ansvar for at arbeidsmiljøet er forsvarlig og i samsvar med arbeidsmiljøloven.

Arbeidsgiver skal:

 • Ha kunnskap om krav som gjelder for virksomheten
 • Sørge for at utøves systematisk HMS-arbeid på alle plan i virksomheten
 • Samarbeide med arbeidstakerne og verneombud
 • Gjennomgå lovpålagt opplæring i HMS-arbeid

Start med å samle de ansatte til et møte og sett arbeidsmiljøarbeid på dagsorden. Sett mål for arbeidet. Husk at også bedriftshelsetjenesten kan være en god medhjelper.

«Arbeidsgiver har styringsrett. Arbeidsgiver er dermed hovedansvarlig for arbeidsmiljøet, og må trekke arbeidstakerne med i prosessen for å kunne ivareta sitt ansvar.»

Arbeidstakers plikter

Arbeidstakerne skal medvirke til gjennomføringen av HMS-tiltak og delta i det organiserte vernearbeidet.

Som arbeidstaker har du plikt til å følge de verneinstruksene og sikkerhetsrutinene som er fastsatt for din arbeidsplass. Dersom du ikke følger instruksene – for eksempel ved å la være å bruke pålagt verneutstyr – kan det være saklig grunn for oppsigelse.
Dersom du blir oppmerksom på feil eller mangler du ikke selv kan rette opp, skal du straks melde fra om dette til arbeidsgiver. Hvis du mener at arbeidet du utfører ikke kan fortsette uten fare for liv og helse, skal du avbryte arbeidet umiddelbart.

Plikt til å medvirke

Arbeidstaker skal aktivt medvirke til å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø. Dette innebærer at du skal:

 • Bruke det verneutstyret som arbeidsgiver har funnet nødvendig, vise aktsomhet og ellers medvirke til å hindre ulykker og helseskader
 • Straks si fra til arbeidsgiver og verneombudet og i nødvendig utstrekning andre arbeidstakere når du oppdager feil eller mangler som kan medføre fare for liv eller helse, og du ikke selv kan rette på forholdet
 • Avbryte arbeidet dersom du mener at å fortsette kan medføre fare for liv eller helse
 • Sørge for at arbeidsgiver eller verneombudet får beskjed så snart du får kjennskap til trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen
 • Melde fra til arbeidsgiver dersom du blir skadet i arbeidet eller pådrar deg sykdom som du mener skyldes arbeidet eller forholdene på arbeidsplassen
 • Medvirke ved utarbeiding og gjennomføring av oppfølgingsplaner når du er helt eller delvis borte fra arbeidet på grunn av ulykke, sykdom, slitasje eller lignende,
 • Delta i dialogmøte ved sykefravær etter innkalling fra arbeidsgiver, jf. arbeidsmiljøloven § 4-6 fjerde ledd
 • Rette deg etter påbud fra Arbeidstilsynet

Manglende medvirkning kan medføre at forhold som bidrar til uheldige fysiske eller psykiske belastninger, ikke kommer fram. Eventuelle brudd på medvirkningsplikten, for eksempel å ikke bruke påbudt verneutstyr, vil kunne gjøre det vanskeligere for arbeidsgiver å bidra til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Et slikt brudd kan derfor gi grunnlag for advarsel og i ytterste konsekvens oppsigelse.

Tillitsvalgtes plikt

En tillitsvalgt er gjerne valgt av medlemmer i en større eller mindre fagforening for å være ansattegruppens talsmann på arbeidsplassen.

Tillitsvalgte skal bistå sine medlemmer i å ivareta de generelle arbeidsvilkår, men også bistå medlemmer i enkeltsaker. Eksempelvis ved lønnsforhandlinger eller ved konflikter. Den tillitsvalgte eller representant for de ansatte er et bindeledd mellom ledelsen og de ansatte.

En tillitsvalgt kan også være en samlende person på arbeidsplassen som de ansatte i fellesskap har valgt for å representere dem overfor ledelsen. Dette kan være tilfeller der de ansatte ikke er organisert i en fagforening, men at arbeidsgiver og de ansatte sammen blir enige om en tillitsvalgtordning. I andre tilfeller vil verneombudet være den som også fungerer som tillitsvalgt.

Regelverk

Arbeidsmiljøloven har ingen direkte bestemmelser som krever at virksomheten skal ha en tillitsvalgt, men forutsetter flere steder at ansatte er representert gjennom tillitsvalgte i saker som gjelder arbeidsvilkår. Vanligvis vil representanten være valgt av og blant de fagorganiserte arbeidstakerne.

Verneombud

Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Hvis du oppdager forhold som kan føre til ulykkes- eller helsefare, skal du straks varsle ledelsen og de som er utsatt for faren.

Selv om du er valgt til verneombud betyr det ikke at du alltid skal tre inn på arbeidskollegaenes vegne hvis de har arbeidsmiljøproblemer. Alle problemer bør først søkes løst av den som best kjenner dem, for eksempel ved at den enkelte tar opp saken med sin nærmeste overordnede. Dersom saken ikke løses, er det naturlig at verneombudet blir kontaktet.

Arbeidsgiveren skal avverge faren eller sørge for at forholdet blir rettet opp innen rimelig tid. Dersom dette ikke blir gjort kan arbeidsmiljøutvalget kontaktes dersom virksomheten har dette. Arbeidstilsynet kan også kontaktes dersom virksomheten ikke kan eller vil rette på forholdene. Du vurderer selv hva som er “rimelig tid” for arbeidsgiveren til å reagere på din henvendelse.