Ferieplan i Kuba IK

Kuba IK har en funksjon som kalles «Ferieplan» som du finner i modulen «Ansatte». Her kan alle ansatte sende søknad om ferie eller annen fri der det går varsling til leder som i sin tur godkjenner eller avviser søknaden.

Arbeidsgiver legger ved starten av hvert år inn den enkelte ansattes totale tilgjengelige feriedager. Systemet beregner da til enhver tid antall disponible feriedager, slik at dette er enkelt og oversiktlig både for den ansatte og arbeidsgiver. Ferieplanen gir arbeidsgiver en fin oversikt over bemanningssituasjonen når det planlegges for ferieavvikling i virksomheten.

Modulen inneholder en liste over registrerte søknader og gjennomførte ferie og fridager. Dette kan også vises grafisk i en feriekalender som selvsagt også kan skrives ut og evt. henges opp på informasjonstavle e.l.

Nytt i Kuba ferieplan

Etter ønsker fra flere av våre kunder har vi nå implementert en del nye funksjoner og forbedringer i denne modulen som f.eks.

  • Ny grafisk fremstilling av ferieplan
  • Mulighet for endringer/godkjenning direkte i grafisk visning
  • Ny Drag and Drop funksjon i feriekalender
  • Nye filtreringsvalg – uke, måned og/eller år
  • Forbedret og skalerbar utskriftsfunksjon av ferieplan (Excel)

 

 

Bestemmelser for ferie og ferieavvikling

De sentrale bestemmelser om ferie, ferieavvikling og feriepenger finnes i lov 29. april 1988 nr. 21 om ferie.

Ferieloven gir bestemmelser om feriens lengde og når ferien skal avvikles. Det er gitt særlige regler om ferieavvikling i oppsigelsestid, under sykdom, permisjon, militærtjeneste og arbeidskonflikter. Videre regulerer loven beregningen av feriepenger og utbetalingen av disse.

Etter ferieloven § 5 har alle arbeidstakere krav på minst 25 virkedager (hverdager og lørdager) ferie hvert år. Søndager og helligdager regnes ikke som virkedager. Mange arbeidstakere har 30 virkedager, men dette er ikke lovbestemt, utvidelsen ble forhandlet frem i forhandlinger mellom diverse arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner.

Etter ferieloven § 9 kan arbeidstakere som blir helt arbeidsuføre i ferien kreve at ferien utsettes til senere i ferieåret. Arbeidstaker som har vært helt arbeidsufør i løpet av ferien, kan kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og gis som ny ferie senere i ferieåret.

Det er også anledning til å overføre ferie som ikke er avviklet i ferieåret, se ferieloven § 11.

Arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av ferieåret har etter ferieloven § 5 (2) krav på en ukes ekstra ferie. Denne ekstraferien kan tas når arbeidstakeren ønsker det, men arbeidsgiver må varsles minst to uker i forveien.