Tilsynsmyndighetene kontrollerer at HMS-bestemmelsene overholdes gjennom tilsynsbesøk, stikkprøver eller mer omfattende gjennomgang av hele HMS-systemet i bedriften. Ved brudd på regelverket kan myndighetene gi pålegg om å rette opp forholdet innen en viss frist. Hvis pålegget ikke etterkommes innen fristen, kan bedriften bli ilagt dagbøter som løper til pålegget er oppfylt. I alvorlige tilfeller kan det også bli snakk om forurensingsgebyr og politianmeldelser. 

Les mer Kuba IK HMS-system her.

HMS og GDPR – begge deler er en del av internkontrollen

Kunder og leverandører stiller stadig oftere høyere krav til en samarbeidspartner i tillegg til de ordinære kravene til kvalitet og pris på produkt eller tjeneste. Stadig flere krever for eksempel at deres kontraktspartnere og underleverandører kan dokumentere godt HMS-arbeid. Gode rutiner for HMS kan også få betydning for forsikringspremien. Mangelfulle rutiner kan føre til problemer med forsikringsoppgjør i et skadetilfelle.

GDPR – personvernforordningen fra EU som trer i kraft fra 25. mai 2018 vil også være en del av internkontrollarbeidet. Kuba IK kan også benyttes til kartlegging og oppfølging av dette arbeidet både med HMS- og personvern (GDPR), Kuba IK kan således være virksomhetens HMS-system, Personvernsystem eller begge deler i ett og samme system!

Les mer om personvern (GDPR) her.

GDPR på kontoret

HMS-målsetting

Det skal utarbeides en HMS-målsetting for virksomheten. Arbeidsgiver har ansvaret for HMS og bør ta initiativet til å starte arbeidet, men det er viktig at prosessen skjer i samarbeid med arbeidstakerne. HMS-målsettingen skal dokumenteres skriftlig.

HMS-håndbok

Aktuelle lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen for virksomheten skal være tilgjengelig. Skaff en oversikt over hvilke lover og forskrifter som er aktuelle for bedriften. Hvilke det er vil avhenge av hva slags arbeid dere utfører og hvor risikofylt det er. Lover og forskrifter skal oppdateres fortløpende noe som selvsagt er enklest i en digital HMS-håndbok.

Organisasjonsplan

Det skal foreligge oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt i virksomheten. Organisasjonsplanen skal dokumenteres skriftlig og kan med fordel legges inn virksomhetens HMS-håndbok.

Lederopplæring (HMS-kurs)

Arbeidsmiljølovens § 3-5 krever at alle virksomheters øverste leder skal kunne dokumentere opplæring i HMS arbeid. Plikten er personlig og kan ikke delegeres og gjennomgått opplæring skal kunne dokumenteres skriftlig. HMS-kurs for ledere gir en innføring i de viktigste aspektene i HMS-arbeidet og gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veiledning for denne type opplæring. Kursbevis etter gjennomført kurs oppfyller kravet til skriftlig dokumentasjon og kan inngå i HMS-håndboken.