Bedriftshelsetjeneste er en fagkyndig og rådgivende tjeneste innen forebyggende HMS-arbeid. Tjenesten skal bistå arbeidsgiver og arbeidstakere med å følge opp arbeidsmiljøet i virksomheten.

Dette sier Arbeidstilsynet:

Hvem skal ha bedriftshelsetjeneste?

Alle arbeidsgivere har plikt til å knytte virksomheten sin til en godkjent bedriftshelsetjeneste dersom risikoforholdene tilsier det. Arbeidstilsynet kan derfor pålegge enhver virksomhet å knytte til seg en godkjent BHT dersom vi ser et særlig behov for overvåking av arbeidsmiljøet eller kontroll av helsen til de ansatte i virksomheten.

Noen bransjer har et mer risikofylt arbeidsmiljø enn andre, med større risiko for sykdommer, skader og psykiske belastninger. Alle virksomheter innenfor disse bransjene er i en egen forskrift pålagt å knytte til seg en godkjent bedriftshelsetjeneste.

Se hvilke bransjer som har plikt til å inngå BHT avtale her: https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/forskrift-om-organisering-ledelse-og-medvirkning/13/13-1/

 

Bruk en godkjent bedriftshelsetjeneste

En godkjent bedriftshelsetjeneste har kompetanse på arbeidsmiljø. Den består av verne- og helsepersonell som bistår virksomheter med det forebyggende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet slik arbeidsmiljøloven krever. Det er det forebyggende arbeidet som kjennetegner en godkjent bedriftshelsetjeneste.

En avtale med en lege som de ansatte kan gå til når noe er galt med helsen, er ikke en godkjent bedriftshelsetjeneste i lovens forstand.

Godkjenningsordningen skal sikre at bedriftshelsetjenestene har tilfredsstillende ressurser, kompetanse, kvalitet og fagutvikling, slik at de kan hjelpe virksomhetene i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Bedriftshelsetjenesten skal ha en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål, og på grunnlag av faglige vurderinger informere om risikofaktorer på arbeidsplassen.

En bedriftshelsetjeneste som skal bistå arbeidsgivere, må være godkjent av Arbeidstilsynet. DINHMS-gruppen er et eksempel på en landsdekkende kjede med godkjente BHT leverandører: https://dinhms.no/

 

Arbeidsgivers rolle og ansvar

Det er arbeidsgiver som har ansvaret for at arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt forsvarlig. Det er opp til arbeidsgiver å skaffe seg en bedriftshelsetjeneste som har kunnskap om typen arbeidsmiljøforhold som finnes i virksomheten.

Det er virksomhetens som betaler for de tjenestene bedriftshelsetjenesten utfører. Derfor bør den også være opptatt av hva den får igjen for kostnadene. Arbeidsmiljøet er arbeidsgiverens ansvar, selv om bedriften har knyttet til seg en godkjent bedriftshelsetjeneste.

Arbeidsgiver må skaffe seg kunnskap om hvilke oppgaver bedriftshelsetjenesten ifølge forskriften skal gjøre. Arbeidsgiver må også gi tilbakemelding dersom tjenestene ikke er i samsvar med avtalen.

 

Bedriftshelsetjenestens rolle og ansvar

Bedriftshelsetjenesten skal på sin side ha generell kompetanse om forebyggende arbeidsmiljøarbeid og aktuelle arbeidsmiljøforhold og være godt kjent i den spesielle virksomheten.

BHT skal være fagkyndige og rådgivende innen forebyggende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og skal bistå arbeidsgiver og de ansatte med å følge med og følge opp arbeidsmiljøet og komme med forslag til forbedringer. BHT har likevel ikke et selvstendig ansvar for arbeidsmiljøet i virksomheten – det er arbeidsgivers ansvar å be om råd.