Indre motivasjon

Å skape indre motivasjon handler om å hjelpe medarbeiderne å bli mer effektive og engasjerte

Publisert 23. oktober 2016 Jobb & Ledelse | Oppdatert 03. desember 2016

Av professor Shlomo Ben-Hur ved IMD og Nik Kinley. «De fleste er skeptiske til forandringer, men det er bare forandringer som gir fremgang.»

Det står sjelden i stillingsbeskrivelsen, men det å endre medarbeideres atferd er en viktig del av enhver leders hverdag. Enten det dreier seg om å hjelpe folk med å videreutvikle og forbedre det de allerede gjør, eller å få dem til å gjøre nye ting på nye måter, hører det å endre folks atferd med til jobben. Og for mange ledere er det vanskeligste de gjør.

Det betyr imidlertid ikke at lederne ikke vet hva som må endres. I en undersøkelse vi utførte blant mer enn 500 ledere rundt om i verden, var et av spørsmålene hvor trygge de var på sin egen evne til å hjelpe andre med å kartlegge og forstå hvilke atferdsendringer som måtte til for at de skulle yte bedre. Selv om nesten tre fjerdedeler svarte at de syntes dette var enkelt, var det bare omtrent en tredjedel som følte seg trygge på hvilke teknikker de burde bruke for å hjelpe folk til å utvikle seg. Og under halvparten av lederne mente at forsøk på å endre atferden faktisk fungerte på lang sikt.

Utfordringer

Problemet er at det ikke er nok å vite hva som bør skje, for å faktisk få det til å skje. Det er selvsagt vanskelig å gjøre viktige og varige endringer hvis de ansatte ikke har de nødvendige evnene og indre ressursene (selvtillit og tilpasningsdyktighet) og et arbeidsmiljø som støtter dem. Men før vi ser nærmere på alt dette, bør vi ta for oss motivasjonen: Ønsker folk å endre seg? Lederne vet at de må motivere medarbeiderne til å endre seg, men de er ikke alltid like sikre på hvordan de bør gå frem. Undersøkelsen viste faktisk at bare 28 % følte seg trygge på egen evne til å stimulere folk til å endre seg.

Dette kan kanskje virke rart tatt i betraktning den enorme oppmerksomheten og de store ressursene virksomheter bruker på insentivordninger. Disse insentivordningene har imidlertid som oftest form av belønning eller straff – altså det som gjerne kalles ekstern motivasjon. Det foreligger gode beviser på at dette kan bidra til reelle atferdsendringer, men det er bare en liten del av bildet. Én grunn til at ekstern motivasjon ofte blir tillagt for stor vekt, kan være at ordninger basert på belønning og straff er relativt enkle å innføre. Det er imidlertid vanskelig å holde motivasjonen oppe over tid hvis den kun er basert på belønning og straff.

Indre motivasjon: bygge indre engasjement

Den mer oversette halvparten av motivasjon er det psykologene kaller indre motivasjon. Med indre motivasjonsfaktorer endres atferden ut fra indre følelser; vi får lyst til å handle fordi vi synes det virker meningsfylt eller det gir oss glede. Folk som har en høy indre motivasjon for en bestemt atferd er bedre i stand til å gjøre denne atferden til en vane, og dermed opprettholde den over tid. Forskning på hva som skaper et slikt positivt internt engasjement, viser at det indre engasjementet består av tre hovedelementer: selvstendighet, mestring og sammenheng.

Selvstendighet vil si følelsen av å kunne velge hva man skal gjøre, uten å bli styrt av andre.  Hvis for eksempel de berørte partene blir tatt med på råd når nye målsettinger skal fastsettes, får de en følelse av økt selvstendighet. Mestring henspiller på at folk føler seg kompetente. Du kan med andre ord motivere folk ved å appellere til stoltheten deres. Sammenheng vil si at folk ser hensikten med det de gjør. Ved å se nærmere på hvorfor en endring kan være viktig for en medarbeider, og hvilke konsekvenser og fordeler den vil gi, er det mulig å styrke denne sammenhengen.

Ingen universaloppskrift

Det er bevist at ved å tilfredsstille dette trekløveret av indre behov, kan man styrke den indre motivasjonen og dermed stimulere til varige atferdsendringer. Forskjellige personer kan imidlertid la seg motivere i ulik grad og på ulike måter av disse tre faktorene, så for å finne en mest mulig effektiv løsning, må de kombineres på en måte som er effektiv for hver enkelt.

Det finnes ikke én universaloppskrift som fungerer i alle tilfeller. Men ved å anerkjenne viktigheten av selvstendighet, mestring og sammenheng og prøve å forstå hvordan de på forskjellig måte påvirker enkeltpersoners indre motivasjon, kan lederne komme frem til en vinneroppskrift.

Å dyrke frem atferdsendringer kan være en krevende oppgave for ledere som føler at de allerede har tøyd strikken maksimalt, både når det gjelder tid og evner. Den gode nyheten er at hva som fungerer, når det fungerer og hvem det fungerer for, er godt dokumentert.

Det å skape indre motivasjon handler i bunn og grunn om å hjelpe medarbeiderne til å bli mer produktive og engasjerte og mer fornøyde med jobben sin. På lang sikt vil dette bidra til bedre resultater for virksomheten og en positiv utvikling for den enkelte medarbeideren. Det er utsikter som burde virke motiverende for de fleste ledere.

Hvordan er det hos dere?

Motiverer du dine ansatte? Ønsker du å ha mer tid til å ta deg av de ansatte og arbeidsmiljøet på arbeidsplassen? Med Kuba IK frigjør du tid ved at de ansatte selv kan registrere sykefravær, egenmeldinger, sykemeldinger m.m. og det letter arbeidet med HMS- og internkontroll slik at du ikke trenger å bruke unødvendig mye tid på det. Ønsker du å vite mer om oss og hva vi kan tilby nettopp deg og din bedrift? La oss ta kontakt med deg for en uforpliktende prat da vel

Kontakt oss her!