Hva er verdien av å forebygge? Alle sier at HMS og god HMS-kultur lønner seg, men få regner på det. Kan vi i det hele tatt beregne den økonomiske effekten av HMS-tiltak? Denne bloggen handler om de positive økonomiske effektene ved å implementere god HMS i organisasjoner, og gode tips til å gjøre det. 

Europeiske studier viser at om du investerer én krone i tryggere arbeidsmiljø, får du i gjennomsnitt to kroner igjen!

Det finnes fagstoff om HMS økonomi der bl.a. følgende behandles og beregnes:

 • Hva er verdien av å få ned sykefraværet med 2%
 • Hva koster produktivitetslekkasjene oss grunnet stresslekkasjer og sykefravær?
 • Hva er den økonomiske nytten av å få ned antall ulykker eller antall uønskede hendelser med 50%?

HMS-økonomi = verdien av å forebygge

Takket være olje- og gassindustrien, som i en årrekke har jobbet systematisk og målrettet med HMS-aktiviteter og ikke minst holdninger, har vi gjennom mange år opparbeidet en relativt god HMS-kultur i Norge. Gjennom Arbeidsmiljøloven stiller norske myndigheter krav om at arbeidsgiver/daglig leder skal ha nødvendig opplæring i HMS, og det er flott for det viser seg faktisk at fokus på HMS lønner seg!

nettkurs kuba

Hvordan kan man regne på det?

All HMS har en økonomisk side. Det er stor enighet blant virksomheter som har lyktes i HMS-arbeidet om at tydelig HMS-fokus lønner seg av flere grunner og medfører bl.a.:

 • Bedre kommunikasjon og samhandling
 • Mer tilfredse medarbeidere
 • Redusert sykefravær
 • Kontroll på risikoer
 • Forebygging av arbeidsulykker
 • Bedre kvalitet på produkter og tjenester
 • Bedre omdømme
 • Virksomheten blir en mer attraktiv arbeidsgiver og samarbeidspartner

Det er neppe noen som vil bestride at disse punktene i tillegg til trivsel også resulterer i en bedre bunnlinje. Vil du skape en mer lønnsom virksomhet, med fornøyde medarbeidere og kunder, vil altså HMS-arbeidet og HMS-kulturen i din virksomhet ha en viktig rolle.

Hva ligger egentlig i begrepet god HMS-kultur?

Lederens adferd og holdninger til HMS vil være avgjørende for en god HMS-kultur. Men en god HMS-kultur skapes ikke av en leder alene. Medvirkning fra de ansatte er også et vesentlig suksesskriterium for å kunne skape et arbeidsmiljø som ivaretar den enkeltes trivsel, helse og sikkerhet.

Vi kan også dele HMS-arbeidet inn i en praktisk og en teoretisk del.

Det praktiske består av:

 • Systemer for styring (HMS-/internkontrollsystemer)
 • Rutiner – handlingsplan/årshjul med fastlagte aktiviteter (vernerunde, medarbeidersamtaler, sosiale tilstelninger osv.)
 • Avviksregistrering og behandling
 • Risikoanalyse og tiltak
 • Kontroll (årlig revisjon)

Det teoretiske (selve kulturen) består i:

 • Adferd, vaner og praksis
 • Verdier, holdninger og følelser

Det er ikke nok kun å ta i bruk HMS i systemer, HMS må også integreres i den «kulturelle» delen av virksomheten. Til tross for gode HMS-resultater i Norge har vi likevel en del å gå på. Mange virksomheter fyller ikke kravene i HMS-lovgivningen selv om regelverket er relativt tydelig. Og mange mangler også selve HMS-kulturen. Det er nok flere årsaker til dette, som f.eks.:

 • Holdninger
 • Manglende kunnskap
 • Noen opplever HMS-arbeidet for komplisert og tidkrevende

5 tips for å komme i gang:

 1. Ta HMS-kurs for ledere eller ta HMS-kurs på nett 
 2. Skaff deg informasjon om ulike HMS-tema
 3. Ta kontakt med en rådgiver – F.eks. Kuba Norge eller bedriftshelsetjenesten for bistand
 4. Lag eller skaff deg et HMS-system
 5. Last ned 10 kjøreregler for unngå HMS avvik nå!