Arbeidsgiver har ansvar for å avverge fare og sørge for at evt. risikable forhold eller avvik blir rettet opp innen rimelig tid. For å kartlegge hvilke potensielle risikoelementer som finnes i virksomheten skal det gjennomføres en risikoanalyse. Dette gjøres for å sikre et godt og sikkert arbeidsmiljø og for at tiltak skal settes inn der det er mest nødvendig først. Les mer om risikoanalyse her:

Risikoanalyse av virksomhetens HMS og GDPR-arbeid

For å sikre at et forsvarlig arbeidsmiljø opprettholdes går man blant annet vernerunder etter en nærmere bestemt syklus. Vernerunde skal gås for å kjenne til hvilke potensielle farer det er for ulykker, skader og sykdom i arbeidsmiljøet. Som en del av internkontrollen skal vernerunden gås minimum en gang pr. år, men man bør gå oftere om virksomheten har særlige risikoforhold, og i tillegg gjennomføre ekstra vernerunder i perioder med høyt sykefravær, etter ulykker eller andre uønskede hendelser.

Hva er en vernerunde?

Vernerunder er en del av den kartleggingen lovverket sier at virksomheten skal gjøre av arbeidsmiljø. Det er kort forklart en fysisk kartlegging av de faktiske forhold som innvirker på HMS i virksomheten.

Hvem skal gå vernerunde?

Daglig leder og ansvarlig for virksomhetens HMS skal gå vernerunden sammen med verneombud og eventuelt hovedverneombud. Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet og dette gjøres bl.a. ved jevnlig gjennomføring av vernerunder. Mer informasjon om verneombudsrollen og hvorfor virksomheten skal ha et verneombud finner du her:

Hvorfor trenger vi verneombud

Om bedriften er tilknyttet en bedriftshelsetjeneste, så bør man også inkludere en representant fra bedriftshelsetjenesten ved utarbeidelse av sjekklister og evt. gjennomføring av vernerunder. Her kan du finne mer informasjon om bedriftshelsetjeneste.

GDPR på kontoret

Hvilke krav stilles til gjennomføring av vernerunder?

Arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften stiller krav om å iverksette rutiner for å:

  • Avdekke feil og mangler
  • Rette disse
  • Forebygge overtredelser av lovpålagte krav
  • Ha en systematisk overvåking og gjennomgang av HMS-arbeidet

Vernerunder er den metoden de aller fleste benytter for å møte disse kravene. Man skal gå vernerunden så ofte at du som leder til enhver tid har best mulig oversikt over potensielle risikoelementer på arbeidsplassen. Har du flere ulike arbeidsmiljøer og situasjoner på din arbeidsplass, kan det være lurt å dele inn vernerundene etter tema.

Digitalt skjema/system for vernerunde

Dersom vernerunden gjennomføres i et digitalt HMS-system som f.eks. Kuba IK, ligger dokumentasjon fra vernerunden automatisk i systemet når runden er gått. Du har dermed en huskeliste som minner deg om det du skal utbedre, og din dokumentasjon ligger enkelt tilgjengelig ved et eventuelt tilsyn.

Med Kuba IK kan du gjennomføre vernerunden på mobilen eller et nettbrett. Maler for vernerunde ligger ferdige i systemet. Alt du gjør er å hente frem vernerundeskjema på mobilen eller nettbrettet, og fylle det elektronisk mens du går vernerunder. Her kan du melde avvik og dokumentere disse med foto direkte via APP’en. Disse avvikene varsles så rett person som da kan sette i gang tiltak for å utbedre forholdene som er varslet.

e-bok HMS aktiviteter