Lisens- og leveransevilkår Kuba IK

Kuba IK er et web-basert system utviklet av Kuba Norge AS og som lisensieres til kunder som lisenstaker. Ved bekreftelse av denne lisensavtalen vil lisenstaker motta brukernavn og passord til løsningen.

Lisensavtalen inkluderer følgende:

  • Fortløpende oppdatering av Kuba IK slik at løsningen til enhver tid tilfredsstiller kravene til slike systemer i internkontrollforskriften
  • SMS-tjeneste i følge tilbud
  • Fri telefonsupport/-kundestøtte

Bruksrett

Ved inngåelse av lisensavtale har lisenstaker bruksrett til avtalte moduler, funksjoner og håndbøker i Kuba IK.  Det er ulovlig å kopiere, selge eller på annen måte overføre hele eller deler av innholdet til tredje part.

Garanti og ansvarsområde

Kuba Norge AS er ansvarlig for å rette opp evt. feil i løsningen. Feil i dokumenter, artikler eller arkiv som har oppstått pga. feil bruk er ikke Kuba sitt ansvar, men Kuba vil kunne bistå med å rette opp feil også dersom de er oppstått pga. brukerfeil mot betaling til ordinære timesatser.

Kuba Norge AS er ikke ansvarlig for tap av fortjeneste, avbrudd av forretning, tap av data eller andre følgeskader som måtte oppstå direkte eller indirekte på grunn av mangler eller feil i programmet. Kuba Norge AS vil dog sørge for kontinuerlig backup av løsningen.

Brudd på lisensbestemmelser

Dersom Kuba IK brukes i andre sammenheng enn hva programmet er lisensiert for, vil dette utgjøre et brudd på lisensbestemmelsene og lov om opphavsrett til åndsverk.  Vi gjør oppmerksom på at slik ulovlig bruk vil kunne medføre rettslig forføyning og erstatningsansvar.

Varighet og oppsigelse

Lisensavtalen gjelder fra den dato den er inngått og for 3 år. Den fornyes automatisk etter dette med 1 år av gangen dersom den ikke skriftlig sies opp av en av partene innen tre måneder før avtalens utløp.

Betalingsbetingelser

Lisenstaker faktureres forskuddsvis for et år av gangen om ikke annet er avtalt. Kuba Norge AS forbeholder seg retten til å endre lisensprisene årlig i takt med endringer i konsumprisindeksen, første gang 12 mnd. etter avtaleinngåelse. Ved fakturering av ny periode kan lisenspriser økes ved økning av antall ansatte i perioden. Prisøkningen skal være %-vis tilsvarende økning av antall ansatte.

Alle priser er oppgitt eks. mva. og forfaller 10 dager etter utsendelse av faktura om ikke annet er avtalt.


Prøv Kuba IK helt kostnadsfritt

Jeg ønsker en demo