Endring i arbeidsmiljøloven fra 1.juli 2024

Fra 1.juli 2024 utvides kravene i arbeidsmiljøloven til hva som skal stå i arbeidsavtalen til ansatte. Kort fortalt skal arbeidsavtaler inngått etter 1. juli inneholde mange flere opplysninger enn de gjør i dag. Lovendringene gjelder blant annet nye krav til innhold i arbeidsavtalen, kortere frister, begrensninger i prøvetidsbestemmelsene og en rett for ansatte i deltid og i midlertidig stilling til å be om mer forutsigbare og trygge arbeidsvilkår.

Mange har kanskje ikke oppdatert malen for arbeidsavtaler på en god stund, men nå er det på tide å oppdatere i henhold til nye krav.

Noe av det som skal inn er:

  • Informasjon om retten til alt fravær som er betalt av arbeidsgiver, i tillegg til ferie.
  • Beskrivelse av fremgangsmåte ved opphør av arbeidsforholdet.
  • Ordninger for vaktendringer, samt ordninger for arbeid utover avtalt arbeidstid, herunder betaling for slikt arbeid.
  • Opplysning om arbeidstaker fritt kan bestemme sitt arbeidssted.
  • Tillegg og andre godtgjøringer som ikke inngår i lønnen skal angis særskilt.
  • Opplysning om den daglige og ukentlige arbeidstid vil variere
  • Opplysning om eventuell rett til kompetanseutvikling.

Allerede inngåtte avtaler

Det er ikke noe krav om at arbeidsavtaler som allerede er inngått må oppdateres i henhold til de nye reglene, men arbeidstakere kan imidlertid be om at den skriftlige arbeidsavtalen suppleres med de nye opplysningene. Dette skal da gjøres med en frist på to måneder.

Frist for når skriftlig arbeidsavtale må foreligge

I dag må skriftlig arbeidsavtale foreligge snarest mulig og senest en måned etter at arbeidsforholdet begynte i arbeidsforhold med mer enn en måneds varighet.

Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i de nye lovendringene så fort som mulig, slik at man har alt klart til 1.juli 2024 når endringene trer i kraft.

Les mer på:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2023-12-15-88