Alle virksomheter skal kartlegge og vurdere alle farer og problemer og vurdere risikoen knyttet til arbeidet. Arbeidsgiver har ansvar for at dette blir gjennomført. Målet er at ingen blir skadet eller syk på grunn av arbeidet. 

Ulykker og dårlig helse kan ødelegge et menneskeliv, samtidig som det kan få konsekvenser for virksomheten i form av både fravær, produksjonstap og ødelagt utstyr.

Husk at risiko ikke begrenser seg til umiddelbare, fysiske farer. Risikovurderingen må også ta for seg årsaker til eksempelvis muskel- og skjelettplager, stress og konflikter.

 

Hvem er ansvarlig?

Selv om risikovurderingen skal gjennomføres i samarbeid med arbeidstakerne, verneombud og tillitsvalgte er det ifølge arbeidsmiljøloven arbeidsgiver som har det største ansvaret for å skape et trygt og sunt arbeidsmiljø, og sørge for at det blir utført en risikovurdering.

Hva er risiko?

En risiko er sannsynligheten for at en fare vil forårsake skade, samt alvorlighetsgraden av konsekvensene. Farer kan komme av arbeidsmateriell, utstyr og arbeidsmetoder, som for eksempel:

 • Generelle ulykker som fall og fysisk skade på grunn av feil bruk av maskiner
 • Muskel- og skjelettplager
 • Støy
 • Vibrasjoner
 • Psykososiale faktorer som stress og konflikter
 • Kjemikalier
 • Biologiske materialer
 • Støv
 • Temperatur
 • Luftkvalitet

 

Hvor er det risiko for farer og problemer?

Å vurdere risiko i en virksomhet er en kontinuerlig prosess der man må gjøre jevnlige kartlegginger og vurderinger av farene og problemene i virksomheten. Det skal holde risikonivået så lavt som mulig.

En risikovurdering er din vurdering av risikoen for farer på arbeidsplassen, og er et viktig middel til å beskytte arbeidstakernes helse og sikkerhet. I og med at det både gjelder psykososiale og fysiske skader skal det foretas en kartlegging i alle avdelinger i virksomheten inkl. kontor, lager, produksjon, transport osv. selv om det ikke er åpenbare farer for akutte ulykker og/eller skader.

Sikker jobbanalyse (SJA)

SJA er en systematisk gjennomgang og vurdering av farer i forkant av en aktivitet eller arbeidsoppgave der det kan oppstå farlige situasjoner. Dette gjelder arbeidsoppgaver innen bygg & anlegg, produksjon, transport o.l. som potensielt kan utløse skade eller ulykker på mennesker, bygninger, utstyr og/eller miljø. Hensikten med SJA er å vurdere om sikkerheten er godt nok ivaretatt gjennom gjeldende arbeidsprosedyrer og planer, eller om det er behov for å iverksette ytterligere tiltak som kan fjerne eller kontrollere farene.

Med farer menes alle forhold og handlinger som kan føre til en uønsket hendelse, som igjen kan føre til skade på mennesker, miljø eller materielle verdier. Eksempler på slike farer er muligheten for sammenstøt/påkjørsel, fall fra høyde og brann/- eksplosjon.

 

Gjør det enkelt!

En kartlegging og risikovurdering av farer og problemer trenger ikke å være komplisert. Omfanget varierer med størrelsen på arbeidsplassen og hva slags arbeid man utfører.

Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen:

 • Hva kan gå galt?
 • Hva kan vi gjøre for å forhindre dette?
 • Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Risikovurderingen skal gjennomføres i samarbeid med arbeidstakerne, verneombud og tillitsvalgte.

Hvis dere er usikre på hvordan dere skal vurdere risikoen på arbeidsplassen, eller det er faremomenter som er kompliserte, kan dere for eksempel søke hjelp fra bedriftshelsetjeneste. Men husk, at uansett hvem som utfører arbeidet i praksis, så er det arbeidsgiver som har ansvar for risikovurderingen.

Digitalt verktøy for HMS-risiko

Det finnes manuelle skjemaer for risikovurdering som kan lastes ned fra f.eks. Arbeidstilsynet her: https://www.arbeidstilsynet.no/globalassets/hms-arbeid/maler-risikovurdering/kartlegging-og-risikovurdering.pdf. Mange har imidlertid digitale Internkontroll-/HMS-systemer som f.eks. Kuba IK, som inneholder moduler for risikoanalyse/risikovurderinger, noe som selvsagt gjør denne jobben både enklere og mer tilgjengelig for ansatte i virksomheten.