Skatteetaten har satt noen krav til dokumentasjon av yrkeskjøring. Detaljene som kreves i en kjørebok er basert på den type kjøretøy du bruker i arbeidet. I Norge er det tre ulike typer kjøretøy, yrkesbil, firmabil og privatbil, som må forholde seg til litt ulike regler.

Yrkesbil

Med yrkesbil menes i denne sammenheng lastebiler (hvite skilter) med totalvekt under 7 501 kg og varebiler klasse 2 (grønne skilter). Det er et vilkår at du har et tjenstlig behov for en slik bil. Etter det nye regelverket gjelder det to ulike alternativer for utregning av den skattemessige fordelen av den private bruken.

 • Sjablongmetoden (med bunnfradrag)

  Den private fordelen ved bruk av yrkesbiler verdsettes etter sjablongmetoden for ordinære firmabiler, men med et særskilt bunnfradrag for å ta hensyn til at yrkesbiler i mindre grad enn ordinære firmabiler er egnet til privat bruk. Reduksjonen skal skje ved at listeprisen reduseres med 50 prosent, begrenset oppad til kr. 150 000. Om det er gjort en reduksjon i grunnlaget på 50 prosent for el-biler, gis det ikke i tillegg bunnfradrag. Det gis ikke reduksjon for yrkeskjøring over 40 000 km i tillegg til bunnfradraget.

 • Kilometersats (individuell verdsettelse)

  Verdsettelse av den private fordelen kan også gjøres basert på faktisk bruk (kilometersats). Fastsettelse basert på kilometersats forutsetter at det føres en elektronisk kjørebok som administreres av arbeidsgiver. Den elektroniske kjøreboken skal dokumentere total kjørelengde samt total lengde for yrkeskjøring, slik at differansen utgjør antall kilometer bilen er benyttet privat. Muligheten for å fastsette fordel etter kilometersats gjelder for all privatkjøring, og ikke bare reiser til og fra jobb.

trailer transport

Sporadisk bruk av yrkesbil

Ansatte kan ikke bruke yrkesbilen til privat bruk utover sporadisk bruk uten firmabilbeskatning. Den sporadiske bruken er skattefri. Dersom bruken overstiger sporadisk bruk, vil bruken være skattepliktig med tilbakevirkende kraft. Grensen for sporadisk bruk er 10 dager og 1000 km årlig.

Firmabil

Bruker du bil som eies eller leases av arbeidsgiver, skal fordelen normalt regnes som lønnsinntekt og du skal betale skatt av fordelen som baseres på bilens nypris. De som kjører firmabilen mer enn 40.000 km i året og kan dokumentere bruken med kjørebok, kan få en reduksjon i bilens fordelssats. Kjøreboken trenger ikke å være elektronisk, men en elektronisk kjørebok gjør dokumentasjonen enklere.

Privatbil

Arbeidsgiver kan utbetale kilometergodtgjørelse til arbeidstaker for yrkeskjøring med privatbil. I 2017 er satsen kr. 4,10 pr. kilometer, opp til 10 000 km. For bosatte i Tromsø gjelder en tilleggssats på 0,10 kroner per kilometer – totalt 4,20 kroner per kilometer. Differansen mellom de to satsene betyr i praksis i 2017 at du skatter av de siste 60 ørene du får betalt pr. kilometer.Det forutsettes at god og korrekt dokumentasjon foreligger og det anbefales bruk av elektronisk kjørebok til dette formålet.

En elektronisk kjørebok er en GPS-basert kjørebok som monteres fast i kjøretøyet:

 • Kjøreboken skal registrere faktisk kjørt distanse, dato og klokkeslett.

 • Kjøreboken skal ikke gi mulighet for å rette eller slette disse opplysningene

 • Den skal dokumentere adresser for turens start og stopp, samt et formålsfelt hvor skatteyter registrerer hvorvidt turen er privat eller beskriver yrkesreisens formål.

 • Eventuelle avvik i kjøreboken, som for eksempel driftsstans, skal registreres i kjøreboken.

 • Den elektroniske kjøreboken skal anskaffes og administreres av arbeidsgiver.

 • Dette innebærer at arbeidsgiver sørger for anskaffelse og installasjon og at han har tilgang til og behandler nødvendige opplysninger i kjøreboken, jf. opplysningsplikten.

Kuba kjørebok

Bruk tiden mer effektivt med en elektronisk kjørebok som passer for alle bedrifter, også når mange sjåfører deler de samme kjøretøyene. Kuba elektroniske kjørebok gir deg automatisk dokumentasjon av alle reiser og selskapet sparer derfor ressurser og oppfyller Skatteetatens krav til dokumentasjon av yrkeskjøring. Den er enkel å installere og bruke og har i tillegg en svært god pris.

Kuba kjørebok leveres som frittstående elektronisk kjørebok med muligheter for flåtekontroll, men kan også leveres som en integrert del av Kuba IK (Internkontroll-/HMS-system). Les mer om Kuba kjørebok her.

Elektronisk kjørebok gir god dokumentasjon og kontroll og dermed også lavere risiko for bøter!